مخزن

آموزش مدلسازی المان های وزنی و نیرو و گشتاور خارجی در نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی پارامترهای طراحی المان های وزنی و نیرو و گشتاور خارجی در مخازن تحت فشار پرداخته و کلیه پارامتر های مورد نیاز در طراحی این المان ها توضیح داده می شود.

 

 

 

تومان 9,000